Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – LacoTeren.com    (ďalej len „VOP“)

 

1. Úvodné ustanovenia, definície

 

1. Predávajúci. Obchodná spoločnosť TEREN s.r.o., so sídlom Šulekova 11, Bratislava 811 06, IČO: 44 592 299   zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 56404/B, DIČ: 2022750939, IČ DPH: SK 2022750939 (ďalej len "predávajúci") prevádzkuje e-shop na webstránke www.lacoteren.com (ďalej len „e-shop“). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba ako spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar predávajúceho (ďalej len „tovar“), vykonať elektronicky objednávku tovaru a v súlade s týmito VOP zakúpiť ním vybraný tovar na základe prijatia objednávky predávajúcim.

 

Predávajúci je osobou oprávnenou disponovať s masou diela Laca Terena. Tovar pozostáva primárne z autorských diel Laca Terena a diel úžitkového umenia. 

 

Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení.

 

Kontaktné údaje predávajúceho: 

 

Telefónne číslo: 0907 799 447

Email: mail@lacoteren.com

 

2. Kupujúci. Kupujúci môže byť spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, alebo podnikateľom. Pokiaľ kupujúci v objednávke alebo v komunikácii s predávajúcim pred uzatvorením kúpnej zmluvy uviedol svoje identifikačné údaje, z ktorých je zrejmé, že je oprávnený na podnikanie podľa osobitných predpisov (obchodné meno, IČO a pod.) a ak sa s predávajúcim výslovne nedohodol inak, má sa za to, že akýkoľvek nákup tovaru a akúkoľvek objednávku prostredníctvom e-shopu vykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

3. Kúpna zmluva. Odoslaním objednávky kupujúcim a výslovným prijatím objednávky predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú ustanovenia týchto VOP. V častiach výslovne neupravených v zmluve vrátane VOP, ak je kupujúci spotrebiteľom, sa zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb., najmä § 588 a nasl.), inak sa vždy riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb., najmä § 409 a nasl.) a za každých okolností ustanoveniami Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z. , najmä, avšak nie výlučne, § 65 a nasl.). Za účelom predchádzania nedorozumeniam, pokiaľ je kdekoľvek v texte týchto VOP použitý (i) termín „Autorský zákon“ znamená na zákon č. 185/2015 Z.z. v platnom znení, (ii) termín „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, (iii) termín „Obchodný zákonník“ znamená na zákon 513/1991 Zb. v platnom znení.

 

 

4. Súvisiace dokumenty. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj práva a povinnosti predávajúceho a osôb navštevujúcich e-shop v predzmluvných vzťahoch do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, na základe registrácie osoby kupujúceho alebo bez registrácie. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj Vyhlásením o ochrane osobných údajov predávajúceho, dostupným na adrese www.lacoteren.com/vseobecneobchodnepodmienky (ďalej len "Vyhlásenie o ochrane OÚ"),  

 

5 .Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má tiež práva v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v aktuálnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v aktuálnom znení. Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

 

6. Súčasťou zmluvy sú VOP a práva a povinnosti podľa osobitných predpisov platné v čase uzatvorenia zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť, pričom zmeny nemajú vplyv na obsah už uzatvorených zmlúv.

 

7. Zmena údajov tovaru. Údaje tovaru prezentovaného v e-shope (najmä dostupnosť, zásoby, cena a termíny dodania) majú informatívny charakter a nie sú neustále aktualizované predávajúcim. Tieto údaje nemusia byť v e-shope vždy správne a úplné. V prípade akejkoľvek zmeny v údajoch ponúkaného tovaru, na ktorý sa vzťahuje objednávka kupujúceho, predávajúci vždy kupujúceho vhodným spôsobom informuje a vyžiada si potvrdenie objednávky so zmenenými údajmi, čo sa nepovažuje za potvrdenie pôvodnej objednávky. V takomto prípade je zmluva uzatvorená doručením písomného potvrdenia objednávky so zmenenými údajmi kupujúcim predávajúcemu. 

 

 

8. Registrácia. Predávajúci môže umožniť návštevníkom e-shopu nezáväzne sa registrovať na webstránke e-shopu a poskytnúť svoje osobné údaje predávajúcemu na účely neskoršieho použitia pri vyhotovovaní objednávky, ako aj na účely zasielanie noviniek a informácií o ponukách predávajúceho v prípade udelenia súhlasu registrovaného užívateľa so zasielaním marketingových správ vrátane spracúvania osobných údajov na účely zasielania takých správ. Predávajúci registráciu zruší bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti alebo oznámenia technickými prostriedkami, že užívateľ žiada o zrušenie registrácie. Podmienky spracúvania osobných údajov sa riadia Vyhlásením o ochrane OÚ.

 

9. Licenčná zmluva. Nakoľko tovary, ktoré sú ponúkané prostredníctvom e-shopu je potrebné považovať za autorské dielo, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, uzatvára zároveň predávajúci s kupujúcim licenčnú zmluvu v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona. Znenie licenčnej zmluvy je upravené v texte nižšie v bode 2.7

 

 

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

1. Objednávka. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v menu e-shopu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednať“ alebo „Dokončiť objednávku“, zadá svoje dodacie a fakturačné údaje a odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“.

 

2. Potvrdenie objednávky. Predávajúci bez zbytočného odkladu po doručení objednávky doručí kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktorým sa zmluva považuje za uzatvorenú, ak tieto VOP neustanovujú inak. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje automaticky zaslaná e-mailová správa o prijatí objednávky.

 

 

3. Storno objednávky kupujúcim. Objednávku môže kupujúci bezplatne odvolať (stornovať) písomným oznámením doručeným predávajúcemu, ak kupujúci ešte nezaplatil za tovar. Pokiaľ už bola uzatvorená zmluva, platí, že kupujúci od zmluvy oprávnene odstúpil.

 

4. Storno objednávky predávajúcim. Objednávku môže predávajúci odvolať (stornovať) bez náhrady písomným oznámením doručeným kupujúcemu, ak kupujúci ešte nezaplatil za tovar a predávajúci z objektívnych dôvodov nie je schopný príslušnú objednávku vybaviť. Pokiaľ už bola uzatvorená zmluva, platí, že predávajúci od zmluvy oprávnene odstúpil. Nezaplatením kúpnej ceny kupujúcim bezodkladne v zmysle a v súlade s týmito VOP dochádza taktiež k stornu objednávky. 

 

5. Zmena v objednávke. Ak predávajúci nie je z objektívnych dôvodov schopný vybaviť potvrdenú objednávku kupujúceho v celom rozsahu, alebo zistí nesprávnosť údajov tovaru podľa bodu 1.7 týchto VOP, navrhne kupujúcemu bezodkladne zmenu objednávky alebo zmenu podmienok dodania e-mailom a/alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne požiada kupujúceho o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto lehoty budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho; pokiaľ kupujúci nevyjadrí včas svoj súhlas so zmenou objednávky, objednávka sa považuje za odvolanú podľa bodu 2.4 týchto VOP a platí, že predávajúci od zmluvy oprávnene odstúpil.

 

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená prijatím objednávky predávajúcim. Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu najmä povinnosť dodať a odovzdať tovar kupujúcemu, a kupujúcemu vzniká najmä povinnosť príslušný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutým spôsobom. Pokiaľ v týchto VOP nie je ustanovené inak a/alebo sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, platia kúpna cena, cena dopravy, platobné podmienky a podmienky dodania tovaru uvedené v potvrdenej objednávke. Nakoľko tovary, ktoré sú ponúkané prostredníctvom e-shopu majú charakter autorského diela, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, uzatvára zároveň predávajúci s kupujúcim Licenčnú zmluvu. 

 

7. Uzatvorenie licenčnej zmluvy.  Licenčná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená prijatím objednávky predávajúcim a to za podmienok uvedených v tomto bode. Licenčnou zmluvou udeľuje predávajúci kupujúcemu nevýhradnú a časovo neobmedzenú licenciu dielo ponúkané prostredníctvom e-shopu použiť primeraným spôsobom v súlade s platným právnym poriadkom, dobrými mravmi a týmto bodom, pričom teritoriálne je licencia udelená Licenčnou zmluvou obmedzená na územie členských štátov EU a tretích krajín, v ktorých je zabezpečená ochrana autorských práv - osobnostných a majetkových – v rozsahu porovnateľnom s členskými štátmi EÚ. Za primeraný spôsob použitia diela sa považuje (i) vystavenie diela na miestach prístupných verejnosti, (ii) prevod vlastníckeho práva k dielu, vypožičanie diela a nájom diela. Za primeraný spôsob použitia diela sa za žiadnych okolností nepovažuje: (i) vyhotovenie rozmnoženiny diela a reprodukcia diela, (ii) akékoľvek použitie diela okrem spôsobov súladných s týmito VOP, (iii) spracovanie diela, (iv) spojenie diela a spojenie diela s iným dielom.  

 

 

3. Kúpna cena, cena dopravy a platobné podmienky

1. Cena tovaru je v e-shope uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (DPH). Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu dopravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky a uzatvorenej zmluvy. V objednávke sú tieto položky uvedené jednotlivo a tiež sumárne (súčet kúpnej ceny, ceny dopravy a príslušnej DPH). DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení).

 

2. V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk a poskytovateľov platobných služieb za vykonanie úhrady kúpnej ceny a a náklady na dopravu tovaru. Tieto poplatky a náklady znáša kupujúci vo výške uvedenej v potvrdenej objednávke, ak tieto VOP alebo osobitný predpis neustanovujú inak. Pri platbe zo zahraničia a/alebo v mene odlišnej od Eura (EUR) znáša kupujúci všetky poplatky svojej banky a ostatné bankové poplatky a poplatky poskytovateľov platobných služieb za vykonanie platby a kurzový prepočet odoslanej platby na Euro (EUR).

 

3. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov dopravy tovaru volí kupujúci v procese objednávania tovaru z nižšie uvedených možností a je uvedený v objednávke s úplným vyčíslením:

1. Platba vopred: kúpna cena a náklady dobierky a prepravy tovaru budú zaplatené kupujúcim pred odoslaním tovaru kupujúcemu a to prostredníctvom tretích strán - poskytovateľov platobných služieb nasledovnými spôsobmi (i) platobnou kartou alebo (ii) prostredníctvom služby PayPal. Na všetky platobné transakcie sa vzťahujú obchodné podmienky ich poskytovateľov, pričom použitím týchto platobných služieb vyjadruje kupujúci súhlas s podmienkami ich poskytovania.   

 

4. Splatnosť a nezaplatenie kúpnej ceny kupujúcim. Kúpna cena je splatná spolu so všetkými účtovanými nákladmi bezodkladne po odoslaní objednávky, pričom kupujúci bude presmerovaný na platobnú bránu poskytovateľa platobných služieb. . Ak kupujúci riadne nevykoná platbu kúpnej ceny spolu s účtovanými nákladmi, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a platí, že od zmluvy odstúpil. 

 

5. Faktúra. Predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu faktúru – daňový doklad v súlade s príslušnými osobitnými predpismi. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s doručením originálu faktúry spolu s tovarom a zaslaním kópie faktúry kupujúcemu v elektronickej podobe. Originál faktúry predávajúci priloží k tovaru a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Na žiadosť kupujúceho vystaví predávajúci proforma faktúru, ktorá nie je daňovým dokladom a slúži ako doklad s informáciami o platbe až do doručenia faktúry.

 

6. Vrátenie kúpnej ceny a nákladov. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy kupujúcim alebo predávajúcim, ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a tovar nebol ešte predávajúcim odoslaný, kúpna cena vrátane všetkých ostatných nákladov kupujúceho bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy; ak tovar už bol odoslaný a/alebo odovzdaný kupujúcemu, kúpna cena vrátane príslušných ostatných nákladov kupujúceho bude vrátená kupujúcemu bezodkladne po spätnom doručení tovaru predávajúcemu v stave zodpovedajúcom stavu tovaru pri prevzatí (bez akéhokoľvek podstatného znehodnotenia), najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa spätného doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny a ďalších plnení predávajúci vykoná na účet, z ktorého bola platba prijatá, a ak to nie je možné, iným vhodným spôsobom podľa požiadavky kupujúceho, pričom spôsob vrátenia nesmie neprimerane zaťažovať (nákladmi a inak) predávajúceho.

 

7. Pokiaľ odstúpil od zmluvy kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá pri vrátení kúpnej ceny nárok na náhradu alebo vrátenie nákladov dopravy a nákladov na platbu, ktoré predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy vynaložil.

 

 

4. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v objednávke alebo v lehote 30 dní po pripísaní platby a spôsobom vybraným kupujúcim v súlade s týmito VOP, na adresu uvedenú kupujúcim pri odoslaní objednávky. Tovar môže byť vydaný výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci v objednávke; vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie totožnosti.

 

2. Spôsob dopravy. Kupujúci si pri vyhotovovaní a odoslaní objednávky vyberá spôsob dopravy zo spôsobov ponúkaných predávajúcim, pričom cena dopravy je uvedená osobitne pri každom spôsobe dopravy. Predávajúci, prípadne doručovateľ je oprávnený avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, telefonicky, SMS správou alebo inou vhodnou formou. Predávajúci poskytne kontaktné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru, prípadne v zmysle osobitnej dohody s doručovateľom.

 

Dopravu kupujúcemu mimo územia Slovenskej republiky predávajúci umožňuje iba po predchádzajúcej dohode.

 

3. Nedoručiteľnosť tovaru. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, dodaní tovaru vo viacerých zásielkach a/alebo na opakovanom doručení tovaru v prípade, že kupujúci tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevzal.

 

4. Pokiaľ tovar nebude doručiteľný kupujúcemu z dôvodov na strane kupujúceho, najmä ale nie výlučne z dôvodu nezastihnutia kupujúceho, neprevzatia v odbernej lehote alebo nesprávnosti dodacej adresy kupujúceho, a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol v lehote 5 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu na náhradnom doručení, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným oznámením kupujúcemu.

 

5. Pokiaľ tovar nebude doručiteľný kupujúcemu preukázateľne z dôvodov na strane kupujúceho a predávajúci od zmluvy odstúpil, kupujúci nemá pri vrátení kúpnej ceny nárok na náhradu nákladov dopravy.

 

6. Stav zásielky. Kupujúci je povinný riadne skontrolovať a prezrieť tovar ihneď pri prevzatí a oznámiť predávajúcemu zistené vady bezodkladne po prevzatí; zjavne poškodenú zásielku kupujúci nie je povinný prevziať, pričom dôvod odmietnutia prevzatia oznámi doručovateľovi pri doručení zásielky. Inak podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu preukazujúceho prevzatie kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená a predpokladá sa, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.

 

7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci riadnym prevzatím tovaru, vždy však najskôr úplným zaplatením kúpnej ceny; prevzatím tovaru na kupujúceho tiež prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a riziko jeho náhodného znehodnotenia.

 

8. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch nástupu akýchkoľvek okolností vyššej moci.

 

9. Doručovateľ. Predávajúci v súčasnosti poskytuje možnosti dopravy doručovateľom Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124 (ďalej „Doručovateľ“) a s Doručovateľom ekonomicky a personálne prepojenými osobami alebo Doručovateľom poverenými osobami a to za podmienok Doručovateľa, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle Doručovateľa https://www.posta.sk/informacie/postove-obchodne-a-financne-podmienky. Tovar je pri preprave v plnej výške poistený a za poškodenie tovaru pri preprave zodpovedá Doručovateľ. 

 

10. Zjavne poškodenú zásielku kupujúci nie je povinný prevziať, pričom dôvod odmietnutia prevzatia oznámi Doručovateľovi pri doručení zásielky, inak podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu preukazujúceho prevzatie kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená a predpokladá sa, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.

 

11. V prípade poškodenia tovaru pri preprave, za ktoré zodpovedá Doručovateľ, ak kupujúci tovar neprevzal, nároky na náhradu škody voči Doručovateľovi uplatní predávajúci a kupujúcemu bez zbytočného odkladu doručí náhradný tovar vybraným spôsobom. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci nemusí tovar od doručovateľa prevziať a je naopak povinný informovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v záručnej dobe v trvaní podľa informácií o každej jednotlivej položke tovaru uvedených v objednávke kupujúceho. Predávajúci zodpovedá v každom prípade za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci alebo autorské dielo, zodpovedá predávajúci tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. 

 

Kupujúci berie na vedomie a pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyjadruje svoj vyslovený súhlas s tým, že tovary predávané prostredníctvom e-shopu majú charakter autorského diela a/alebo diela úžitkového umenia a môžu mať z dôvodov ručnej výroby a/alebo s cieľom zachovania autenticity umeleckého prejavu autora taký charakter, ktorý by za iných okolností mohol byť považovaný za vady (ako napríklad, avšak nie výlučne, excesívna amortizácia, abrázia, štrukturálne defekty, povrchové nedokonalosti, farebná nestálosť a ďalšie), avšak takýto charakter nie je možné považovať za vady. 

 

Kupujúci berie na vedomie a pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyjadruje svoj vyslovený súhlas, že vzhľadom na ručnú výrobu tovaru je vyobrazenie ilustračné a faktické stvárnenie na konkrétnom tovare sa môže líšiť. 

 

Kupujúci berie na vedomie a pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyjadruje svoj vyslovený súhlas s tým, že pokiaľ nie je predávajúcim v popise tovaru vyslovene uvedené, že je spôsobilý na úžitkové účely spolu s uvedením inštrukcií o primeraných spôsoboch použitia tovaru a starostlivosti o tovar, má sa za to, že je tovar určený výlučne na estetické a dekoračné účely.  

 

Kupujúci berie na vedomie a pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyjadruje svoj vyslovený súhlas s tým, že tovary sú umelecké autorské diela a/alebo diela úžitkového umenia a môžu byť citlivé na vlhkosť, teplotu a svetlo a nie sú fotostabilizované. 

 

 

2. Kupujúci je povinný prezrieť a skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia, a v tejto lehote oznámiť akékoľvek zistené vady predávajúcemu. Ak kupujúci zistí vadu tovaru neskôr v záručnej dobe, je povinný oznámiť predávajúcemu výskyt vady a uplatniť reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od zistenia vady. 

 

 

3. Všeobecné záručné podmienky kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Pokiaľ podľa informácií o jednotlivej položke tovaru uvedených v objednávke kupujúceho alebo v inom vyhlásení predávajúceho (napr. v záručnom liste alebo vo faktúre) nie je uvedená záručná doba, predávajúci neposkytuje záruku na takýto tovar kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom.

 

4. Všeobecné záručné podmienky kupujúceho – spotrebiteľa. Pokiaľ podľa informácií o jednotlivej položke tovaru uvedených v objednávke kupujúceho alebo v inom vyhlásení predávajúceho (napr. v záručnom liste alebo vo faktúre) nie je uvedená záručná doba, predávajúci poskytuje záruku na takýto tovar kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, v zákonnej dĺžke záručnej doby (24 mesiacov alebo dlhšej ak to vyžaduje osobitný predpis, avšak pri tovare predávanom ako použitý tovar iba 12 mesiacov).

 

5. Záručné doby začínajú plynúť vždy prevzatím tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru; to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

6. V prípade uplatnenie reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom, doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade uplatnenie reklamácie kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

 

7. Vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. 

 

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 

a. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

b. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sú vady neopraviteľné, alebo

c. odstúpiť od zmluvy písomným oznámením predávajúcemu, pokiaľ nie je možno odstrániť vady opravou ani dodaním náhradného tovaru, pričom tovar s vadami je úplne nepoužiteľný na obvyklý účel a z tohto dôvodu nemožno považovať poskytnutie zľavy z kúpnej ceny za primerané riešenie.

 

Voľba spôsobu nápravy vád podľa písmena a. a/alebo b. vyššie patrí predávajúcemu. Pre vylúčenie pochybností platí, že opakovaný výskyt rovnakej vady na tovare sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, nepovažuje sa však za okolnosť spôsobujúcu neopraviteľnosť tovaru ani okolnosť vylučujúcu nápravu vád dodaním náhradného tovaru alebo zľavou z ceny. Opakovaný výskyt rozdielnych vád na tovare, ktoré jednotlivo nie sú podstatným porušením zmluvy, sa ani vo vzájomnej súvislosti nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy.

 

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať:

 

d. odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo

e. požadovať odstránenie ostatných vád dodaním chýbajúceho tovaru alebo iným vhodným spôsobom, prípadne požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sú vady neopraviteľné.

 

Voľba spôsobu nápravy vád podľa písm. d. a/alebo e. vyššie patrí predávajúcemu.

 

 

8. Vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to najmä opravou tovaru.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (najmä ak je vada neopraviteľná, v opačnom prípade bude riešená opravou). Predávajúci môže tiež vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Kupujúci berie na vedomie a pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyjadruje svoj vyslovený súhlas s tým, že tovary predávané prostredníctvom e-shopu majú charakter autorského diela a/alebo diela úžitkového umenia a môžu mať z dôvodov ručnej výroby a/alebo s cieľomzachovania autenticity umeleckého prejavu autora taký charakter, ktorý by za iných okolností mohol byť považovaný za vady (ako napríklad, avšak nie výlučne, excesívna amortizácia, abrázia, štrukturálne defekty, povrchové nedokonalosti, farebná nestálosť a ďalšie), avšak takýto charakter nie je možné považovať za vady. 

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby kupujúci mohol tovar riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť písomným oznámením predávajúcemu. To isté platí, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru kupujúcim, alebo ak bol tovar predávaný ako použitý alebo za nižšiu cenu v dôsledku čiastočného znehodnotenia a vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru kupujúcim, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

 

Voľba spôsobu nápravy vád zo spôsobov, na ktoré je predávajúci oprávnený patrí vždy predávajúcemu, okrem uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy kupujúcim.

 

9. Zamietnutie reklamácie. Pokiaľ predávajúci po riadnom prezretí a preskúmaní tovaru a jeho funkčnosti vyhodnotí, že vada namietaná kupujúcim nie je na tovare prítomná alebo predávajúci za vadu nezodpovedá, vydá v lehote na vybavenie reklamácie kupujúcemu písomné a odôvodnené zamietnutie reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie takto určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova a znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia takejto reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. 

 

10. Výluky zo záruky a zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci za žiadnych okolností nezodpovedá za vady tovaru spôsobené kupujúcim (i) neodbornou manipuláciou, inštaláciou, opravou, úpravou, zaobchádzaním s tovarom, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, (ii) používaním tovaru na iné účely a v rozpore s inštrukciami, (iii) zásahmi alebo pozmeňovaním tovaru kupujúcim, (iv) náhodným znehodnotením počas užívania kupujúcim alebo (v) iným spôsobom, za ktorý predávajúci nezodpovedá v zmysle týchto VOP a osobitných predpisov.

 

Vadou tovaru nie je opotrebenie spôsobené bežným užívaním, záruka sa na bežné opotrebenie a spotrebovaný tovar nevzťahuje.

 

11. Na prevzatie tovaru po oprave a/alebo výmene sa primerane použijú ustanovenia článku 4 týchto VOP o dodaní tovaru a dodacích podmienkach; predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na osobnom odovzdaní tovaru predávajúcemu na účely opravy a/alebo výmeny, a na osobnom prevzatí tovaru kupujúcim po oprave a/alebo výmene.

 

12. Doručovanie reklamácie. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť písomne v zmysle ustanovení VOP o doručovaní Písomností (bod 8.2); predávajúci vždy akceptuje aj reklamáciu doručenú e-mailom.

 

13. Náležitosti reklamácie. V reklamácii kupujúci uvedie najmä, o aký tovar alebo akú časť tovaru ide, akú vadu tovaru namieta, ako sa vada prejavuje, či ide o sporadický alebo neustály výskyt vady, kedy vadu prvýkrát zaznamenal, či ide o opakovanú vadu, a akým spôsobom vo všeobecnosti tovar používal pred výskytom vady. Ak je kupujúcim podnikateľ alebo iná osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, je povinný uviesť aj akým spôsobom vykonal kontrolu tovaru po prevzatí.

 

14. Doručenie reklamovaného tovaru. Bezodkladne po uplatnení písomnej reklamácie, najneskôr v lehote 5 pracovných dní, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na účely kontroly tovaru a vybavenia reklamácie. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho: Šulekova 11, Bratislava 811 06 . Kupujúci nie je povinný dať tovar pri preprave poistiť, nebezpečenstvo škody na tovare počas prepravy však zaťažuje kupujúceho. V prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky však predávajúci odmietne zásielku prevziať, a ak zásielku už prevzal a následne zistí poškodenie, zodpovednosť za vady ani záruka predávajúceho sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté pri preprave

 

15. Doprava tovaru kupujúcemu po vybavení reklamácie. Predávajúci bezodkladne po vybavení reklamácie oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie alebo zamietnutie reklamácie. Na dopravu tovaru sa uplatnia ustanovenia pôvodnej zmluvy o doprave na základe VOP. Ak predávajúci reklamáciu vybavil ako oprávnenú, znáša náklady na dopravu a prevzatie tovaru po vybavení reklamácie. Ak reklamáciu zamietol, náklady na dopravu a prevzatie tovaru po vybavení reklamácie znáša kupujúci.

 

16. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ak bol tovar poškodený pri preprave, je predávajúci oprávnený zásielku odmietnuť, a aj v prípade, že ju prevezme, sa tovar nepovažuje za riadne doručený naspäť predávajúcemu, ak bol poškodený pri preprave.

 

 

 

6. Osobitné ustanovenia vo vzťahu ku kupujúcim – spotrebiteľom

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru, ako aj v lehote 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa tovar dodáva oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. 

 

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu predávajúceho www.lacoteren.com alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa osobitného predpisu.

 

Za účelom predchádzania nedorozumeniam nižšie uvádzame príklad vyhlásenia o odstúpení:

 

Kupujúci (spotrebiteľ):

Titul, meno a priezvisko:        

Fakturačná adresa:        

 

Týmto oznamujem že v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:       

 

Číslo objednávky / faktúry:         

Popis tovaru:             

Dátum prevzatia tovaru:         

Číslo účtu (IBAN) a banka:    

 

(prosíme uveďte, ak ste za tovar neplatili prevodom na účet alebo ak sa Váš účet medzitým zmenil) 

 

Dôvody odstúpenia (nepovinné):    

                                         

                     

(nemusíte uviesť žiadny dôvod, ale veľmi nám pomôže ak budeme vedieť, s čím ste neboli spokojní)

    

Dátum:                    

 

Podpis: 

 

 

 

3. Tovar musí byť doručený späť na adresu sídla predávajúceho Šulekova 11, Bratislava, bez zbytočného odkladu, najneskôr 14 dní (po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím tejto lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

 

4. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez podstatných známok opotrebenia. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci stráca právo odstúpiť od zmluvy, ak je tovar poškodený, zničený, znehodnotený, alebo používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

5. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak je to možné a ak sa strany nedohodnú inak. 

 

 

6. Vykonaním registrácie na webstránke e-shopu, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím potvrdenia o oboznámení sa so znením VOP v e-shope pri ukončení procesu objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a zaväzuje sa nimi riadiť ako súčasťou zmluvy, že mu boli poskytnuté informácie podľa § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v aktuálnom znení, o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., ako aj že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu s predávajúcim.

 

7. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená reklamácia alebo ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa. V prípade odpovede na žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety zamietavo alebo do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektmi ARS orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., pričom zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

7. Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim a nakladanie s osobnými údajmi upravuje Vyhlásenie o ochrane OÚ (www.lacoteren.com/vseobecneobchodnepodmienky)

 

 

8. Záverečné ustanovenia

1. Trvanie a uchovanie zmluvy. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu trvania záručnej lehoty, najmenej však vždy 5 rokov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania a úplného splnenia záväzkov predávajúceho a kupujúceho, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia iným postupom podľa zmluvy, VOP a/alebo príslušných právnych predpisov.

 

2. Doručovanie. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, uplatnenia práva a iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a musia byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo korešpondenčnú adresu kupujúceho ako prijímateľa Písomnosti uvedenú objednávke a/alebo pri registrácii, alebo v súlade s ustanoveniami o doručovaní správ e-mailom nižšie. Za písomnú formu Písomnosti sa považuje aj forma digitálneho alebo elektronického dokumentu vo všeobecne akceptovanom formáte a obsah e-mailovej správy.

 

Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

i. v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za príjemcu a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;

ii. v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo oprávneného doručovateľa, doručením na adresu príjemcu a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za príjemcu a podpisom takej osoby na doručenke;

iii. v prípade doručovania elektronickou poštou (e-mailom) sa Písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ bola preukázateľne odoslaná z e-mailovej adresy uvedenej kupujúcim pri registrácii a/alebo objednávke na e-mailovú adresu predávajúceho mail@lacoteren.com  alebo z tejto e-mailovej adresy predávajúceho na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri registrácii a/alebo objednávke, a to doručením potvrdenia alebo odpovede na správu, najneskôr však v prvý pracovný deň nasledujúci po odoslaní správy.

 

Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa tovaru, napr. kuriérskej služby, budú považované za doručené momentom ich prevzatia kupujúcim. Pokiaľ sa predávajúci alebo kupujúci domnieva, že príjemca správy skutočne neobdržal správu, je povinný kontaktovať príjemcu telefonicky a overiť doručenie.

 

3. Oddeliteľnosť. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia zmluvy.

 

4. Rozhodné právo a právomoc. Rozhodným hmotným a procesným právom pre všetky záväzky vznikajúce na základe týchto VOP je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o výklad a plnenie zmluvy a VOP budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa príslušných ustanovení o vecnej a miestnej príslušnosti, ak neustanovuje inak osobitný predpis, ktorého uplatnenie nemožno vylúčiť.

 

5. Účinnosť. Tieto VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na webstránke e-shopu predávajúceho dňa 25.11.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými, pričom na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy.

 

6. Záväznosť. Vykonaním registrácie na webstránke e-shopu, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím potvrdenia o oboznámení sa so znením VOP v e-shope pri ukončení procesu objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a zaväzuje sa nimi riadiť ako súčasťou zmluvy. Kupujúci má vždy právo stiahnuť aktuálnu verziu týchto VOP a súvisiacich dokumentov z webstránky e-shopu, a predávajúci na požiadanie zašle kupujúcemu kópiu týchto dokumentov súvisiacich s určitou zmluvou.